First BIOS Answers

ســلــآمـ؛
قول داده بودم ک روی مـقالــه ای با عنـوان ســوالــات بایــوس کـار کـنـمـ... حالــا ب قولــم عمـل کـردم و ســوالــات رو براتــون آوردمـ.
ایــن ســوالــات و پـاســخ هـا ســری اولــیــه هـســتــن و ســری دوم ک ســری آخـر هـم هـســت شایــد چنـد روزه دیــگ آمـاده بشهـ!
اگـر ســوالــات و نـظراتــتــون تــوی ایــن ســری نـبود مـطمـئن باشیــد مـی تــونـیــد تــوی ســری دوم ســوالــات و نـظراتــتــون رو ببیــنـیــد و اگـر باز هـم نـبود 😃 مـیــتــونـیــد هـمـیــنـجـا تــوی وبلــاگ از طریــق هـمـیــن پـســت یــا پـســت هـای دیــگ بپـرســیــد و اگـر مـی دونـســتــم بهـتــون پـاســخ مـیــدمـ.
امـیــدوارم ایــن دو فایــل بتــونـن مـراجـع خـوبی براتــون باشن و ابهـامـات رفع بشن 😉

Golshid Mohammadi ادامه مطلب ۴ نظر ۲ لایک :)

آموزش تـنــظیــمات بـایــوس ســیــســتـم BIOS Setup

بایوس

Bios مخفف کلـــمه Base Input Output System میــبـاشد و شامل امکانــاتـی جـهت تـنــظیــم و پـیــکربـنــدی تـنــظیــمات و امکانــات ســیــســتـم میــبـاشد.
تـنــظیــمات بـایــوس یــا ســیــماس Cmos در آی ســی موســوم بـه آی ســی ســیــماس بـر روی مادِربـورد ذخیــره می شود.


هنــگـامی که کامپـیــوتـر خاموش اســتـ، بـاطری تـعـبـیــه شده بـر روی مادِر بـورد تـنــظیــمات ذخیــره شده را نــگـهداری می کنــد. عـلـــاوه بـر تـنــظیــماتـ، ســاعـت و تـاریــخ نــیــز اطلـــاعـات IC ســیــماوس اســت که تـوســط ایــن بـاطری محافظت می شود.

Golshid Mohammadi ادامه مطلب ۰ نظر ۳ لایک :)

اطلـاعات CPU هـای شرکـت AMD (مـشخـصــات بهـمـراه تــصــاویــر)

ب نـام خـدا

ســلـامـ؛
لـطفا, حتــمـا ب فهـرســت مـطالـب ســری بزنـیــد, خـیــلـی از مـطالـب مـفیــدی ک برای ســیــســتــمـتــون لـازم داریــد رو مـیــتــونـیــد اونـجـا پـیــدا کـنـیــد ;)
ســوالـاتــون رو هـم مـیــتــونـیــد هـمـیــنـجـا بپـرســیــد. اگر ایــنـجـا نـبودم مـیــتــونـیــد ب آی دی کـلـوبم ســر بزنـیــد. پـس ســوالـاتــتــون رو حتــمـا بپـرســیــد اگر اطلـاع داشتــه باشم حتــمـا حتــمـا جـوابتــون رو مـیــدم :)

گلـشیــد بآنـو

شایــد برای شمـا هـم پـیــش آمـده باشه وقتــی برای خـریــد CPU یــا مـشاوره برای خـریــد آن به فروشگاهـی ســر مـی زنـیــد بعضی از فروشنـدگان تــنـهـا به گفتــن نـام و مـدل CPU اکـتــفا مـی کـنـنـد و از گفتــن جـزئیــات و مـشخـصــات کـامـل در باره اون خـوداری مـی کـنـنـد در کـامـنـت هـای ایــن مـتــن مـی تــونـیــد درخـواســت اطلـاعات کـوتــاهـی از ســی پـی یــو مـورد نـظرتــون از کـمـپـانـی AMD رو بدیــد و لـیــســت اطلـاعات CPU هـای شرکـت AMD رو تــوی هـمـیــن پـســت ببیــنـیــد کـه علـاوه بر مـدل شامـل اطلـاعاتــی در باره تــوان مـصــرفیــ، فرکـانـس مـســیــر هـایــپـر تــرانـســپـورت و ســرعت CPU مـی شهـ.

Golshid Mohammadi ۲ نظر ۳ لایک :)

لــپ تـاپ ASUS K52JR

نــام لــپ تـاپ : ASUS K52jr
حدود قیـمتـی ک از ایـن لــپ تـاپ در دسـت دارم خیـلــی قدیـمیـه بـرای همیـن تـرجـیـح میـدم عـنــوانــش نــکنــم ولــی اگـر کسـی هم همون قیـمت قدیـمی رو خواسـت میـتـونــم بـهش بـگـم تـا بـا تـورم الــان قیـمتـش رو حسـاب کنــه ;)

ایـنــم یـه لــپ تـاپ که در ادامه مطلــب می تـونــیـد مشخصاتـش رو بـبـیـنــیـد.الــبـتـه لــپ تـاپ هایـی بـا همیـن کانــفیـگ تـو بـرنــد های دیـگـه مثل Dell وجـود داره ( Dell 5010 i5 ) که بـا کانــفیـگ مشابـه قیـمت پـایـیـن تـری دارنــ، اما تـرجـیـح دادم asus  رو معـرفی کنــم که ایـن روزا بـه خاطر کیـفیـتـشون خیـلــی طرفدار پـیـدا کردنــ.

Golshid Mohammadi ادامه مطلب ۲ نظر ۳ لایک :)

ســیــســتــم پـیــشنـهـادی (خـانـگـی و ارزانـ)

وقتــی مـیــ‌خـواهـیــد یــک ســیــســتــم خـانـگـی خـریــداری کـنـیــد بایــد فاکـتــورهـای مـخـتــلــفی مـثل زیــبایــیــ، کـارآیــی لــازم برای کـاربردهـای مـخـتــلــف مـانـنـد اجـرای انـواع نـرمـ‌افزارهـا - مـحاســبات - بازی هـا و راحتــی در جـابهـ‌جـایــی را مـد نـظر قرار دهـیــد. ســیــســتــم پـیــشنـهـادی ایــن هـفتــه مـیــ‌تــوانـد تــا حد زیــادی شمـا را در انـتــخـاب قطعات یــک ســیــســتــم خـانـگـی کـمـک کـنـد.

تــوان پـردازش اطلــاعاتــ، اولــیــن فاکـتــوری اســت کـه اکـثر کـاربران به آن تــوجـه مـیــ‌کـنـنـد. خـیــلــیــ‌هـا برای چنـیــن ســیــســتــمـی یــک پـردازنـده تــک هـســتــهـ‌ای ارزان قیــمـت مـثل ســلــرون یــا ســمـپـرون را کـافی مـیــ‌دانـنـد. تــجـربه نـشان داده کـه اگـرچه مـمـکـن اســت ایــن پـردازنـدهـ‌هـا برای بســیــاری از کـاربردهـا، کـار یــک ســیــســتــم خـانـگـی را راه بیــنـدازد ولــی خـیــلــی اوقات نـیــز قدرت پـردازشی آنـهـا برای اجـرای بازیــ‌هـا، تــبدیــل مـحتــوای صــوتــی و تــصــویــری و حتــی پـخـش مـحتــوای HD کـافی نـیــســتــ.

Golshid Mohammadi ادامه مطلب ۴ نظر ۱ لایک :)

ســیــســتــم پـیــشنـهـادی (اداریــ)ایــن روزهـا قیــمـت انـرژی به یــکـی از بحث‌هـای داغ در کـشور مـا تــبدیــل شده اســتــ. مـتــاســفانـه کـاربران ایــرانـی آنـ‌طور کـه بایــد و شایــســتــه اســت به هـزیــنـهـ‌هـای مـصــرف انـرژی الــکـتــریــکـی در کـامـپـیــوتــرهـای خـود تــوجـهـی نـمـیــ‌کـنـنـد. انـتــخـاب قطعات مـتــنـاســب با نـیــازهـای شمـا و هـمـچنـیــن مـجـهـز به تــکـنـولــوژیــ‌هـای روز برای کـاهـش تــوان مـصــرفیــ، تــاثیــر قابل مـلــاحظهـ‌ای روی مـیــزان مـصــرف انـرژی در یــک کـامـپـیــوتــر دارد. ســیــســتــم پـیــشنـهـادی ایــن هـفتــه یــک کـامـپـیــوتــر اداری بســیــار کـم مـصــرف اســت کـه از قدرت ســخـتــ‌افزاری لــازم برای اجـرای انـواع نـرمـ‌افزارهـا و مـحاســبات رایــج برخـوردار اســتــ. به علــاوه مـیــزان مـصــرف انـرژی فوق‌الــعاده کـمـی نـیــز دارد.
Golshid Mohammadi ادامه مطلب ۰ نظر ۳ لایک :)
+ تــمـام مـطالــب رو بخـونـیــد مـطمـئن باشیــد ک یــه جـایــی لــازمـتــون مـیــشن ;)
+ ب آرشیــو هـم حتــمـا ســر بزنـیــد :)
+ لــایــک پـســتــا هـم یــادتــون نـره D:
آرشیو مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان