ســیــســتــم پـیــشنـهـادی (خـانـگـی و ارزانـ)

وقتــی مـیــ‌خـواهـیــد یــک ســیــســتــم خـانـگـی خـریــداری کـنـیــد بایــد فاکـتــورهـای مـخـتــلــفی مـثل زیــبایــیــ، کـارآیــی لــازم برای کـاربردهـای مـخـتــلــف مـانـنـد اجـرای انـواع نـرمـ‌افزارهـا - مـحاســبات - بازی هـا و راحتــی در جـابهـ‌جـایــی را مـد نـظر قرار دهـیــد. ســیــســتــم پـیــشنـهـادی ایــن هـفتــه مـیــ‌تــوانـد تــا حد زیــادی شمـا را در انـتــخـاب قطعات یــک ســیــســتــم خـانـگـی کـمـک کـنـد.

تــوان پـردازش اطلــاعاتــ، اولــیــن فاکـتــوری اســت کـه اکـثر کـاربران به آن تــوجـه مـیــ‌کـنـنـد. خـیــلــیــ‌هـا برای چنـیــن ســیــســتــمـی یــک پـردازنـده تــک هـســتــهـ‌ای ارزان قیــمـت مـثل ســلــرون یــا ســمـپـرون را کـافی مـیــ‌دانـنـد. تــجـربه نـشان داده کـه اگـرچه مـمـکـن اســت ایــن پـردازنـدهـ‌هـا برای بســیــاری از کـاربردهـا، کـار یــک ســیــســتــم خـانـگـی را راه بیــنـدازد ولــی خـیــلــی اوقات نـیــز قدرت پـردازشی آنـهـا برای اجـرای بازیــ‌هـا، تــبدیــل مـحتــوای صــوتــی و تــصــویــری و حتــی پـخـش مـحتــوای HD کـافی نـیــســتــ.

Golshid Mohammadi ادامه مطلب ۴ نظر ۱ لایک :)

ســیــســتــم پـیــشنـهـادی (اداریــ)ایــن روزهـا قیــمـت انـرژی به یــکـی از بحث‌هـای داغ در کـشور مـا تــبدیــل شده اســتــ. مـتــاســفانـه کـاربران ایــرانـی آنـ‌طور کـه بایــد و شایــســتــه اســت به هـزیــنـهـ‌هـای مـصــرف انـرژی الــکـتــریــکـی در کـامـپـیــوتــرهـای خـود تــوجـهـی نـمـیــ‌کـنـنـد. انـتــخـاب قطعات مـتــنـاســب با نـیــازهـای شمـا و هـمـچنـیــن مـجـهـز به تــکـنـولــوژیــ‌هـای روز برای کـاهـش تــوان مـصــرفیــ، تــاثیــر قابل مـلــاحظهـ‌ای روی مـیــزان مـصــرف انـرژی در یــک کـامـپـیــوتــر دارد. ســیــســتــم پـیــشنـهـادی ایــن هـفتــه یــک کـامـپـیــوتــر اداری بســیــار کـم مـصــرف اســت کـه از قدرت ســخـتــ‌افزاری لــازم برای اجـرای انـواع نـرمـ‌افزارهـا و مـحاســبات رایــج برخـوردار اســتــ. به علــاوه مـیــزان مـصــرف انـرژی فوق‌الــعاده کـمـی نـیــز دارد.
Golshid Mohammadi ادامه مطلب ۰ نظر ۳ لایک :)
+ تــمـام مـطالــب رو بخـونـیــد مـطمـئن باشیــد ک یــه جـایــی لــازمـتــون مـیــشن ;)
+ ب آرشیــو هـم حتــمـا ســر بزنـیــد :)
+ لــایــک پـســتــا هـم یــادتــون نـره D:
آرشیو مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان