آموزش تـنــظیــمات بـایــوس ســیــســتـم BIOS Setup

بایوس

Bios مخفف کلـــمه Base Input Output System میــبـاشد و شامل امکانــاتـی جـهت تـنــظیــم و پـیــکربـنــدی تـنــظیــمات و امکانــات ســیــســتـم میــبـاشد.
تـنــظیــمات بـایــوس یــا ســیــماس Cmos در آی ســی موســوم بـه آی ســی ســیــماس بـر روی مادِربـورد ذخیــره می شود.


هنــگـامی که کامپـیــوتـر خاموش اســتـ، بـاطری تـعـبـیــه شده بـر روی مادِر بـورد تـنــظیــمات ذخیــره شده را نــگـهداری می کنــد. عـلـــاوه بـر تـنــظیــماتـ، ســاعـت و تـاریــخ نــیــز اطلـــاعـات IC ســیــماوس اســت که تـوســط ایــن بـاطری محافظت می شود.


بـرای ورود بـه بـخش تـنــظیــمات بـایــوس بـایــســتـی هنــگـامی که کامپـیــوتـر را روشن می کنــیــم دکمه های Delete و یــا در بـعـضی ســیــســتـمها Ctl+F1 و یــا F12 را بـزنــیــم. (بـســتـگـی بـه نــوع مادربـورد دارد)
در ایــن بـخش که فقط بـا کیــبـورد قابـل تـنــظیــم اســت میــتـوانــیــد تـنــظیــمات بـســیــار زیــادی انــجـام دهیــد که بـه مهمتـریــن آنــها اشاره می شود.

تـوجـه کنــیــد که منــو بـنــدی و گـزیــنــه ها ممکن اســت در مادربـوردهای مختـلـــف متـفاوت بـاشد. اما اصول کلـــی و مفهوم تـمام آنــها یــکی اســتـ. که ما بـه گـزیــنــه های اصلـــی مربـوط بـه دو ســازنــده معـروف آیــســی بـایــوس (AMI و Award) پـرداختـه ایــم:


1) Standard CMOS Features (قابـلـــیــتـهای اســتـانــدارد)
ایــن بـخش شامل تـنــظیــمات اصلـــی و مشتـرک بـیــن تـمام ســیــســتـمها میــبـاشد و شامل موارد زیــر اســت :

● Date & Time :
تـنــظیــم و نــمایــش تـاریــخ - تـنــظیــم و نــمایــش ســاعـتـ

● IDE 0 Master :
تـنــظیــم و نــمایــش دســتـگـاهی که بـه پـورت IDE0 روی مادر بـورد نــصب شده و در حالـــت Master قرار دارد

● IDE 0 Slave :
تـنــظیــم و نــمایــش دســتـگـاهی که بـه پـورت IDE0 روی مادر بـورد نــصب شده و در حالـــت Slave قرار دارد

● IDE 1 Master :
تـنــظیــم و نــمایــش دســتـگـاهی که بـه پـورت IDE1 روی مادر بـورد نــصب شده و در حالـــت Master قرار دارد

● IDE 1 Slave :
تـنــظیــم و نــمایــش دســتـگـاهی که بـه پـورت IDE1 روی مادر بـورد نــصب شده و در حالـــت Slave قرار دارد

● Serial ATA 0 :
تـنــظیــم و نــمایــش دســتـگـاهی که بـه پـورت SATA0 روی مادر بـورد نــصب شده

● Serial ATA 1 :
تـنــظیــم و نــمایــش دســتـگـاهی که بـه پـورت SATA1 روی مادر بـورد نــصب شده

● Floppy Device - Drive A / Drive B :
تـنــظیــمات و فعـالـــ/غیــرفعـال کردن درایــو فلـــاپـی دیــســک

● System Information :
نــمایــش کلـــیــاتـی راجـع بـه ســیــســتـم (در بـرخی ســیــســتـمها وجـود دارد )ـ نــکتـه: دســتـگـاههایــی مانــنــد ســی دی رام، رایــتـر و هارد، اغلـــب ATA هســتـنــد و بـا کابـلـــی 80 رشتـه ای موســوم بـه IDE بـه مادربـورد وصل می شود. اغلـــب مادربـوردها دارای یــک یــا دو پـورت IDE هســتـنــد (یــعـنــی 2 یــا 4 دســتـگـاه ATA را میــتـوان بـه آن وصل کرد. بـه ATA در مواقعـی PATA نــیــز میــگـویــنــد)


از آنــجـا که کابـل IDE دارای ســوکت میــبـاشد، دو ســوکت آن بـه دو دســتـگـاه قابـل نــصب اســت که یــکی Slave و دیــگـری Master خواهد بـود. بـرای تـنــظیــم ایــنــکه کدامیــک Master و کدامیــک Salve بـاشنــد در پـشت ایــن دســتـگـاهها جـامپـرهایــی تـعـبـیــه شده که بـا تـوجـه بـه تـوضیــحات روی دســتـگـاه قابـل تـنــظیــم هســتـنــد.

هاردها و رایــتـرها بـا ســوکت SATA نــیــز موجـودنــد که ســرعـت بـســیــار بـیــشتـری دارنــد و کابـل آنــها کوچکتـر میــبـاشد. ایــن دســتـگـاهها بـا کابـل موســوم بـه ســاتـا بـه مادربـورد وصل می شونــد. بـه هر پـورت ســاتـا یــک وســیــلـــه نــصب میــشود. در حال حاضر اغلـــب مادربـوردها دارای 2 ، 4 و یــا 6 پـورت ســاتـا هســتـنــد.

 


2) Advanced CMOS Features ( امکانــات ویــژه و خاص)
شامل تـنــظیــمات امکانــات ویــژه و خاص مربـوط بـه BIOS ســیــســتـم میــبـاشد.

مثلـــا در اغلـــب بـایــوس ها شامل موارد زیــر اســت :
( تـوضیــح: گـزیــنــه های قابـل انــتـخاب بـرای هر تـنــظیــم در داخل کروشه [ ] قرار داده شده)


● Boot Sector Protection : [ Enable/ Disable ]

فعـالـــ(Enable) یــا غیــرفعـال (Disable) بـودن ســیــســتـم حفاظت از خرابـی و دســتـکاری غیــرمجـاز بـایــوس تـوســط ویــروس و یــا اتـفاقات نــاخواســتـه

 


● Full Screen Logo Screen : [ Enable/ Disable ]

نــمایــش یــا عـدم نــمایــش لـــوگـوی شرکت ســازنــده مادِربـورد در ابـتـدای روشن شدن ســیــســتـم

 


● Quick Booting : [ Enable/ Disable ]

بـا قرار دادن ایــن گـزیــنــه در حالـــت فعـال (Enable) ، ســیــســتـم پـس از گـذشت 10 ثانــیــه از چک کردن تـنــظیــماتـ، شروع بـه بـالـــا آمدن میــکنــد. (اگـر چک قعـات بـیــش از 10 ثانــیــه طول بـکشد از چک کردن مابـقی صرفنــظر می کنــد)

 


● Boot Up Num-Lock LED : [ON / OFF ]

مشخص کردن وضعـیــت پـیــش فرض چراغ دکمه های شماره (Numbers Keys)

 


● Boot Sequence [C, CD-Rom,A / A,CD-Rom,C / CD-Rom.C,A / CD- Rom,A,C ]

بـا ورود بـه ایــن بـخش می تـوانــیــد اولـــویــت مراجـعـه ســیــســتـم بـرای بـالـــا آمدن را بـه دســتـگـاه دلـــخواه بـدهیــد.

 


● Hard Disk Boot Priority : [ HDD 0 / HDD 1 / HDD 2/… ]

تـنــظیــم اولـــویــت بـیــن هارددیــســکها بـرای بـالـــا آمدن (ایــنــکه ســیــســتـم عـامل بـا کمک کدام هارد بـالـــا بـیــایــد)

 


● First(1st) Boot Device : [ Hard Disk / CD-ROM / Floppy / USB HDD/… ]

تـنــظیــم اولـــیــن دســتـگـاهی که تـوســط ســیــســتـم بـرای بـوت شدن مورد اســتـفاده قرار میــگـیــرد.

 


● Second(2nd) Boot Device : [ Hard Disk / CD-ROM / Floppy / USB HDD/… ]

تـنــظیــم دومیــن دســتـگـاهی که تـوســط ســیــســتـم بـرای بـوت شدن مورد اســتـفاده قرار میــگـیــرد ( بـه دســتـگـاه دوم تـنــها زمانــی مراجـعـه می شود که دســتـگـاه اول نــتـوانــســتـه ســیــســتـم را بـوت کنــد)

 


● Third(3rd) Boot Device : [ Hard Disk / CD-ROM / Floppy / USB HDD/… ]

تـنــظیــم ســومیــن دســتـگـاهی که تـوســط ســیــســتـم بـرای بـوت شدن مورد اســتـفاده قرار میــگـیــرد ( بـه دســتـگـاه ســوم تـنــها زمانــی مراجـعـه می شود که دســتـگـاه دوم نــتـوانــســتـه ســیــســتـم را بـوت کنــد)

 


● Other Boot Device

تـنــظیــم دیــگـر دســتـگـاهها که تـوســط ســیــســتـم بـرای بـوت شدن مورد اســتـفاده قرار میــگـیــرنــد.

 


ـ نــکتـه : هنــگـامی که میــخواهیــم از روی ســی دی ویــنــدوز نــصب کنــیــم، بـایــســتـی First Boot Device را CD-ROM قرار دهیــم تـا ســیــســتـم بـه محض روشن شدن بـه درایــو ســی دی مراجـعـه کرده و از روی ســی دی بـالـــا بـیــایــد.

 


3) Integrated Peripherals (دســتـگـاههای مجـتـمع روی مادِربـورد)
تـنــظیــمات مربـوط بـه تـمامی دســتـگـاهها و قطعـات روی مادربـورد (مجـتـمع شده بـر روی مادربـورد) یــا اصطلـــاحا تـنــظیــمات دســتـگـاههای آنــبـورد (On Board)


تـنــظیــمات دســتـگـاههای آنــبـورد مانــنــد کارت صدا، پـورتـهای USB (یــو اس بـیــ)، کارت گـرافیــکهای آنــبـورد، کارت شبـکه تـعـبـیــه شده بـر روی مادربـورد، در ایــن قســمت قرار دارنــد.
بـه تـوضیــح بـخشهای مهم ایــن قســمت میــپـردازیــم :


● USB Controller : [Disable / 2 Ports / 4 Ports / 6 Ports / 8 Ports /… ]

تـنــظیــم فعـال یــا غیــر فعـال بـودن پـورتـهای USB مادربـورد

 


● USB Device Legacy Support : [Enable / Disable ]

تـنــظیــم امکانــ/عـدم امکان اســتـفاده از دســتـگـاههای USB در ســیــســتـم عـاملـــ

 


● Onboard Lan Controller : [Enable / Disable ]

تـنــظیــم فعـالـــ/غیــرفعـال بـودن کنــتـرلـــر شبـکه

 


● Audio Controller : [Enable / Disable ]

تـنــظیــم فعـالـــ/غیــرفعـال بـودن کارت صدا

 


● On-Chip ATA Controller : [Enable / Disable ]

تـنــظیــم کنــتـرلـــر دســتـگـاههای ATA

 


● On-Chip SATA Controller : [Enable / Disable ]

تـنــظیــم فعـالـــ/غیــرفعـال بـودن کنــتـرلـــر دســتـگـاههای SATA

 


● Raid Sata Mode : [IDE / Raid0 / Raid 1 / Raid 2 / …]

تـنــظیــم ســیــســتـم اســتـفاده از Raid ( اســتـفاده بـهیــنــه و بـدون خطا از چنــد هارد دیــســک)

 


● I/O Device :

تـنــظیــمات مربـوط بـه پـورتـهای خروجـی و ورودی مادربـورد مانــنــد LPT, Com, Mid

 


● USB Keyboard Support : [Enable / Disable ]

فعـال یــا غیــرفعـال بـودن کیــبـورد بـا پـورت USB (بـرای کیــبـورد های USB حتـما بـایــد ایــن گـزیــنــه فعـال بـاشد)

 


● USB Mouse Support : [Enable / Disable ]

فعـال یــا غیــرفعـال بـودن ماوس بـا پـورت USB (بـرای موس های یــو اس بـی حتـما بـایــد ایــن پـورت فعـال بـاشد، در غیــر ایــنــصورت هنــگـام نــصب ویــنــدوز در زمانــی که ســیــســتـم یــو اس بـی را شنــاســایــی نــمی کنــد موس غیــر فعـال می شود)

 


● Onboard Serial Port 1 & 2

تـنــظیــمات مربـوط بـه پـورتـهای ســریــالـــ

 


4) Power Management Setup (تـنــظیــمات مدیــریــت تـغذیــه ســیــســتـم)
در ایــن قســمت اغلـــب چنــد بـخش اســاســی وجـود دارد:


● ACPI Function(Or Suspend Mode) : [Enable / Disable ]

تـنــظیــم عـملـــکرد حالـــت ACPI که در ویــنــدوز قابـل اســتـفاده اســتـ

 


● USB Device Wake UP : [Enable / Disable ]

ایــنــکه ســیــســتـم بـا دســتـگـاههای متـصل بـه USB از حالـــت اســتـنــدبـای خارج گـردد یــا خیــر

 


● Resume From S3 By PS2 Keyboard: [Enable / Disable ]

ایــنــکه ســیــســتـم بـا کیــبـورد متـصل بـه PS2 از حالـــت اســتـنــدبـای خارج گـردد یــا خیــر

 


● Resume From S3 By PS2 Mouse : [Enable / Disable ]

ایــنــکه ســیــســتـم بـا ماوس متـصل بـه PS2 از حالـــت اســتـنــدبـای خارج گـردد یــا خیــر

 


● Power Button Function : [Power Off / Suspend ]

عـملـــکرد دکمه پـاور روی کیــس ( خاموش کنــد و یــا بـه حالـــت اســتـنــدبـای بـرود )


● Keyboard Power ON :

ایــن بـخش دارای 3 گـزیــنــه اســت :
ـ Password : بـا زدن پـســوردی دلـــخواه ســیــســتـم روشن شود.
ـ Disable : حالـــت روشن شدن ســیــســتـم بـا صفحه کلـــیــد غیــرفعـال بـاشد.
ـ Keyboard 98 : بـا زدن دکمه پـاور روی کیــبـوردهای قدیــمی ســیــســتـم روشن شود.

 


● Mouse Power ON : [Enable / Disable ]

ایــنــکه وقتـی کلـــیــک دکمه چپ ماوس کلـــیــک گـردد ســیــســتـم روشن شود.

 


● Modem Ring resume : [Enable / Disable ]

ایــن گـزیــنــه اگـر فعـال بـاشد، اگـر مودم شما بـه خط تـلـــفن متـصل بـاشد و کســی بـا شما تـماس بـگـیــرد ســیــســتـم روشن می شود

 


5) Pnp/PCI Configuration (پـیــکربـنــدی و تـنــظیــمات مربـوط بـه دســتـگـاه ها)

● PCI : Peripheral Compounent Interconnect
●  PNP : Plug & Play


دســتـگـاهای PCI دســتـگـاههایــی هســتـنــد که از طریــق اســلـــات (شکاف) های PCI بـه مادربـورد متـصل می شونــد. مانــنــد مودم، تـی وی کپـچر و یــا کارت صدا.
در ایــن بـخش هرکدام از شکافهای (Slot) مادربـورد را میــتـوان تـنــظیــم کرد که از کدام شماره وقفه (IRQ) اســتـفاده کنــد.
بـهتـر اســت گـزیــنــه Auto را انــتـخاب کنــیــم تـا ســیــســتـم بـه طور اتـوماتـیــک شماره وقفه بـه دســتـگـاهها نــســبـت دهد.

 


6) PC Health Status یــا H/W Monitor  (وضعـیــت ســلـــامتـی ســیــســتـم)
ایــن بـخش نــمایــانــگـر وضعـیــت کلـــی ســیــســتـم شامل ســرعـت فن ها، دمای جـاری ســیــســتـم و پـردازنــده، ولـــتـاژ پـردازنــده و ... میــبـاشد.
در بـعـضی از ســیــســتـمها در ایــن بـخش گـزیــنــه های زیــر نــیــز وجـود دارنــد :


● Chassis Instruction : [Enable / Disable ]

عـملـــکردهای جـانــبـی کیــس مانــنــد بـاز بـودن دربـ

 


● CPU Smart Fan Target : [Disable / Level 1 / … / Level 5 ]

تـنــظیــم اتـوماتـیــک ســرعـت فن پـردازنــده در دمای زیــاد

 


● CPU Fan Fail Warning : [Enable / Disable ]

هشدار در هنــگـام خرابـی یــا عـملـــکرد بـد فن پـردازنــده

 


● CPU Temp Warning : [Disable / 50 / 60 / 70 / 80 ]

هشدار رســیــدن دمای پـردازنــده بـه دمای خاص

 


● CPU Temp Warning : [Enable / Disable ]

هشدار در هنــگـام خرابـی یــا عـملـــکرد بـد فن ســیــســتـم (کِیــســ)

 


7) Frequency / Voltage Control  (کنــتـرل ولـــتـاژ و فرکانــســ)
در ایــن بـخش می تـوان فرکانــس کاری پـردازنــده،  ولـــتـاژ کاری رم و پـردازنــده، و همچنــیــن ولـــتـاژ کارت گـرافیــکی متـصل بـه شکاف AGP را تـنــظیــم کرد.
ایــن بـخش بـیــشتـر بـرای OverClock کردن بـکار میــرود.
دســتـکاری ایــن بـخش بـدون داشتـن اطلـــاعـات دقیــق و کافی ممکن اســت بـاعـث ســوختـن مادربـورد، پـردازنــده و یــا کارت گـرافیــک گـردد.

 


8) Top Performance / Loaf Fail-Safe / Optimized Default (تـنــظیــمات اولـــیــه و تـنــظیــمات بـهیــنــه)
ایــن بـخش که بـا ســه نــام ذکر شده بـالـــا در دســتـرس اســتـ، شامل تـنــظیــمات پـیــش فرض و اولـــیــه کارخانــه ســازنــده و همچنــیــن پـیــش تـنــظیــمات پـیــشنــهادی شرکت ســازنــده میــبـاشد.
بـه بـرخی از گـزیــنــه های رایــج آن میــپـردازیــم :

● Load Fail-Safe Default :
بـارگـزاری تـنــظیــمات پـیــش فرضی که از بـرخی از قابـلـــیــتـهای مادربـورد چشم پـوشی می کنــد.

● Top Performance & Optimized Default :
بـارگـزاری تـنــظیــمات پـیــش فرضی که بـیــشتـریــن کارایــی مادربـرد ســیــســتـم را بـهمراه دارد.

 


9) BIOS Setting Password - Set Supervisor & User Password
(کلـــمه عـبـور تـنــظیــمات بـایــوس / تـنــظیــم کلـــمه عـبـور کاربـر)
در ایــن بـخش میــتـوان بـرای ورود بـه ســیــســتـم و یــا ورود بـه تـنــظیــمات بـایــوس کلـــمه عـبـور گـذاشتـ.


بـا تـنــظیــم System Password یــا User Password می تـوان بـرای بـالـــا آمدن ســیــســتـم یــک کلـــمه عـبـور گـذاشت تـا کســی نــتـوانــد بـدون اجـازه از کامپـیــوتـر اســتـفاده کنــد.


بـا تـنــظیــم Supervisor Password می تـوان بـرای ورود بـه بـخش تـنــظیــمات بـایــوس کلـــمه عـبـور قرار داد.


نــکتـه : بـا بـرداشتـن بـاطری روی مادربـرد، ایــن دو کلـــمه عـبـور پـاک خواهنــد شد و کلـــیــه تـنــظیــمات بـه حالـــت اولـــیــه (تـنــظمات کارخانــه) بـرمیــگـردد.

 


10) Save And Exit (ذخیــره و خروج از بـایــوســ)
در بـیــشتـر موارد بـا زدن کلـــیــد F10 ، تـغیــیــرات اعـمال شده در بـایــوس ذخیــره می شود و ســیــســتـم Restart و آماده کار خواهد شد.
در بـعـضی از مادربـوردها هم بـایــســتـی گـزیــنــه Save And Exit را بـرای ذخیــره و خروج انــتـخاب کرد.
گـزیــنــه Exit Without Saving نــیــز موجـب خروج از بـخش تـنــظیــمات الـــبـتـه بـدون ذخیــره تـغیــیــرات اعـمال شده میــگـردد.
بـرگـرفتـه از ســرزمیــن دانــلـــود

+ تـا چنــد وقت شایــد مطلـــب نــداشتـه بـاشیــم ( شایــد هم داشتـه بـاشیــم ;) مشخص نــیــ! ) چون دارم روی مقالـــه ای از ســوالـــات و نــظرات کاربـران در مورد ایــن مطلـــب کار می کنــم تـا ان شاء الـــلـــه تـمام ســوالـــات بـایــوس جـواب داده بـشه و ابـهامی نــمونــه 😉

Golshid Mohammadi ۳ لایک :)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
+ تــمـام مـطالــب رو بخـونـیــد مـطمـئن باشیــد ک یــه جـایــی لــازمـتــون مـیــشن ;)
+ ب آرشیــو هـم حتــمـا ســر بزنـیــد :)
+ لــایــک پـســتــا هـم یــادتــون نـره D:
آرشیو مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان